เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,522 ครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 522 จุด
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่


การประปา
ผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 850 ครัวเรือน
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงานที่ดำเนินกิจการในพื้นที่คือ สำนักงานประปา จังหวัดตราด สามารถผลิตน้ำประปาได้ 700 ลบ.ม./วัน จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้ 500 ลบ.ม./วัน


แหล่งน้ำ
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จำนวน 3 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง
บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
บ่อบาดาลเอกชน จำนวน 9 แห่ง
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
อื่นๆ (สระน้ำ) จำนวน 7 แห่ง0.02s. 0.50MB