นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว
รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
081-076-3626

ออนไลน์ 224 คน

เยี่ยมชม 25,945 คน

สภาพสังคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 4 แห่ง
เมรุเผาศพ จำนวน 4 แห่ง


ผู้นับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด


การศึกษา
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง


ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
สวนสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 แห่ง


สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง
คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
ร้านขายยาจำนวน 2 แห่ง


มีการจัดตั้งโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการประชาชน

มีผู้เข้ามารับบริการเฉลี่ย 306 คน / ปีลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ว่างงาน อื่นๆ(รับราชการ/ ค้าขาย/นักเรียน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) 28.08 - 57.43 6.64 7.85
คิดเป็นจำนวนราย 2,592 - 5,303 613 725


จำนวนพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
ลำดับที่ ประเภทพืชที่ปลูก จำนวนพื้นที่ปลูก/ไร่
1 เงาะ 204
2 ปาล์ม 1,113
3 ไม้กฤษณา 371
4 ทุเรียน 180
5 ยางพารา 785
เปลี่ยนภาษา