เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


ถนน
ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ความยาวประมาณ 19.36 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต จำนวน 37 สาย ความยาวประมาณ 17.081 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย ความยาวประมาณ 18.372 กิโลเมตร


สะพาน
สะพานคอนกรีต จำนวน 7 แห่ง


การโทรคมนาคม/สื่อสาร
บ้านที่มีโทรศัพท์ จำนวน 470 หลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ 9.05
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 48 แห่ง
ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง
เคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในพื้นที่คลอบคลุมพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
สถานที่บริการอินเตอร์เนต จำนวน 11 แห่ง
การได้รับการบริการเสียงไร้สาย คลอบคลุม ทั้ง 9 ชุมชน


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)
ข้าราชการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
พนักงานจ้าง จำนวน 22 คน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 212 คน
รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน รถกระเช้า จำนวน 1 คัน


โรงฆ่าสัตว์

จำนวน 1 แห่งการพาณิชกรรมและบริการ
สถานีน้ำมัน / ปั้ม จำนวน 2 แห่ง
สถานีน้ำมัน / ปั้มหลอด จำนวน 4 แห่ง
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง


สถานประกอบการ
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ จำนวน 42 แห่ง
สถานบริการตาม พ.ร.บ.การสาธรณสุขฯ จำนวน 3 แห่ง
โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง0.01s. 0.50MB