เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลด้วยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลตำบลบ่อพลอยเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ 7,556 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 1 ตำบล คือตำบลบ่อพลอย พื้นที่เต็ม 3 หมู่บ้าน และพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลบ่อพลอย บริหารงานภายใต้นโยบายการบริหารงานของนายเสรี สำราญจิตร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน


0.01s. 0.50MB