เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ด้วยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลตำบลบ่อพลอยเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ 7.556 ตร.กม. คลอบคลุมพื้นที่รวม 5 หมู่บ้านของตำบลบ่อพลอย พื้นที่เต็มหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน และพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน ดังนี้

บ้านบ่อไร่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)
บ้านตากแว้งหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย (บางส่วน)
บ้านตากแว้งล่างหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลอย (บางส่วน)
บ้านจัดสรรหมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)
บ้านคลองยอหมู่ที่ 10 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านตางาม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 4 บ้านคลองกุ่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 1 บ้านมะนาว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

จำนวนประชากรในตำบล


จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
3บ้านบ่อไร่ 1,8681,8763,7442,618
4บ้านตากแว้ง9759231,898759
7บ้านตากแว้งล่าง 377379756334
9บ้านจัดสรร 5845661,150524
10บ้านคลองยอ,บ้านใหม่พัฒน8828031,6851,029
รวม4,686 4,547 9,2335,264

จำนวนพื้นที่และลักษณะการใช้งาน
1. พื้นที่พักอาศัยจำนวน 371 ไร่
2. พื้นที่พาณิชยกรรมจำนวน 20 ไร่
3. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐจำนวน 137 ไร่
4. สวนสาธารณะ/นันทนาการจำนวน 15 ไร่
5. พื้นที่ตั้งสถานศึกษาจำนวน 132 ไร่ 2 งาน
6. พื้นที่ว่าง/พื้นที่สาธารณะจำนวน 182 ไร่
7. พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 2,653 ไร่0.01s. 0.50MB