เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 1187
ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.0139
แผนภูมิแสดงการให้บริการ เทศบาลตำบลบ่อพลอย1128

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB