เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติการให้บริการ ประชาชน ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2563120
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระจำปี 2563121
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี2562120
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 1140
แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่น167
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร193
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต470
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร568
ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน1110
การขอรับเบี้ยยังชีพ370
การขอต่ออายุใบอนุญาต182
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน169
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร166
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓169
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒178
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น180
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑169
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ190
การอนุญาตก่อสร้าง176
การแจ้งถมดิน179

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB