เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 160
แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่น130
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร132
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต433
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร531
ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน133
การขอรับเบี้ยยังชีพ332
การขอต่ออายุใบอนุญาต136
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน133
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร129
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓131
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒134
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น132
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑132
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ131
การอนุญาตก่อสร้าง130
การแจ้งถมดิน131
การแจ้งขุดดิน134
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน133
การรับชำระภาษีป้าย134

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB