เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร187
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต463
การขอรับเบี้ยยังชีพ365
การขอต่ออายุใบอนุญาต175
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน162
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร159
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓164
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒173
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น172
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑163
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ182
การอนุญาตก่อสร้าง169
การแจ้งถมดิน172
การแจ้งขุดดิน169
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน165
การรับชำระภาษีป้าย164
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ171
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น182
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน188
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 169

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB