เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร165
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต447
การขอรับเบี้ยยังชีพ349
การขอต่ออายุใบอนุญาต155
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน148
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร143
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓148
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒155
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น154
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑145
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ150
การอนุญาตก่อสร้าง146
การแจ้งถมดิน152
การแจ้งขุดดิน153
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน149
การรับชำระภาษีป้าย148
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ151
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น164
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน172
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 151

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB