เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร137
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต438
การขอรับเบี้ยยังชีพ336
การขอต่ออายุใบอนุญาต140
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน137
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร133
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓138
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒143
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น143
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑135
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ137
การอนุญาตก่อสร้าง133
การแจ้งถมดิน135
การแจ้งขุดดิน137
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน137
การรับชำระภาษีป้าย138
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ142
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น136
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน139
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 138

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB