เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร1122
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต497
การขอรับเบี้ยยังชีพ397
การขอต่ออายุใบอนุญาต1106
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1103
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร187
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓193
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒197
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น1106
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑1100
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1126
การอนุญาตก่อสร้าง1104
การแจ้งถมดิน1122
การแจ้งขุดดิน1106
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน198
การรับชำระภาษีป้าย191
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ1105
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น1147
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน1122
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 1103

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB