เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร169
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต449
การขอรับเบี้ยยังชีพ351
การขอต่ออายุใบอนุญาต157
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน150
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร145
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓150
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒157
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น156
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑147
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ153
การอนุญาตก่อสร้าง151
การแจ้งถมดิน154
การแจ้งขุดดิน155
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน151
การรับชำระภาษีป้าย150
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ153
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น167
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน174
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 154

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB