เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร199
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต475
การขอรับเบี้ยยังชีพ377
การขอต่ออายุใบอนุญาต187
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน178
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร171
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓175
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒182
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น185
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑177
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1100
การอนุญาตก่อสร้าง183
การแจ้งถมดิน194
การแจ้งขุดดิน181
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน175
การรับชำระภาษีป้าย172
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ180
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น1105
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน199
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 181

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB