เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบ 6 เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63 166
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานรัฐ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562141
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 25621174
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 25611121

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB