เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน165
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน146
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย138
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย130
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม128
มาตรการใช้ดุลยพินิจ 126
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ131
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 128
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 132
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 134
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563124
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563121
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1128
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 132
กำหนดการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 125
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 ม.ค.2563 116
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562124
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 พ.ย.2562117
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563128
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 146

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB