เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย135
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม135
มาตรการใช้ดุลยพินิจ 136
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ138
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 135
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 139
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 141
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2560-2562192
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564182
แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2560-2562183
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564198

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB