เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 13
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 12
มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ13
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม11
มาตราการใช้ดุลยพินิจ 12
มาตราการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย12
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 12
มาตราการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2560-2562157
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564157
แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2560-2562150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564167

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB