เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย161
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม152
มาตรการใช้ดุลยพินิจ 157
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ156
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 152
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 157
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 171
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2560-25621118
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-25641110
แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2560-25621107
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-25641115

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB