เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน182
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน156
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย149
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562132
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562132
แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม195
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 3125
แผนพัฒนาบุคลากร590
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 2125
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(สายงานบริหาร)127
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี 1100
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 126

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB