เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน1110
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน180
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย175
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖18
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖110
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562143
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562161
แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม1112
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 3140
แผนพัฒนาบุคลากร5111
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 2148
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(สายงานบริหาร)139
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี 1116
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 140

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB