เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน129
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน119
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย116
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย111
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม110
มาตรการใช้ดุลยพินิจ 110
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ114
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 113
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 116
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 113
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256319
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256317
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1110
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 116
กำหนดการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 112
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 ม.ค.2563 17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256217
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 พ.ย.256218
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563111
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 128

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB