นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 40,275 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ธ.ค. 01หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
30 ธ.ค. 01หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน แชร์  
30 ธ.ค. 01หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แชร์  
6 ม.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 แชร์  
28 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
19 พ.ย. 61มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 3 แชร์  
26 ม.ค. 61แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
20 พ.ย. 60มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สายบริหาร) ฉบับที่ 2 แชร์  
27 ก.ค. 60มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(สายงานบริหาร) แชร์  
7 มี.ค. 60นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี  แชร์  
30 ธ.ค. 59หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ  แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา