นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว
รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
081-076-3626

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 25,925 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

 • นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

  โทร 081-076-3626สำนักปลัด

 • นายโยธิน เยียรยงค์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร 063-240-6667

 • นางสุภาภรณ์ บุญทากลาง

  นักวิเคราะนโยบายและแผน

 • น.ส.สุพิชญา ดอกกุหลาบ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • น.ส.ปุณณภา บุญบารมีสุข

  นักพัฒนาชุมชน

 • น.ส.สวนิตย์ กฤษณานุวัตร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

 • น.ส.พัชรี เลื่อมสำราญ

  นิติกร

 • นายพิเชษฐ์ ตันพุทธันดร

  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธีรศักดิ์ โยธี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายณรงค์ บัวทุม

  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

 • น.ส.จันทรา ลินทมิตร

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นายศรัญ เหล็กศิริ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นางสาวธนัฐดา แซ่เล้า

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.ชุลีพร ชินณะวงษ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายประทีป ทองนาค

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายองอาจ สีเคน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวธัญชนก ไชยทุม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายพินิจ พุ่มกล่อม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายนิเวศน์ ชาวลิแสน

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสกล กลาโหม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอภิเดช สาตร์เหียง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายจักรพงษ์ เพ็งประโคน

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธงชัย ทรัพย์ศิริ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเผด็จ เหล็กศิริ

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • นางนงนุช สรรเสริญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-241-8773

 • น.ส.อิสรีย์ มณีโชติมงคล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.มนัสนันท์ ภุมรินทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์ษา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวศรีไพร ทองหล่อ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวประภาภรณ์ ทองงาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวกัลยาณี ฟองสุภา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวธนาพร ยุวนบุณย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • นายเอกลักษณ์ อินทเกษร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 081-863-3321

 • นายพงษ์กร เอี่ยมสมบัติ

  นายช่างเขียนแบบ

 • นางสาวณิชา มะทีมา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายนัฐพงษ์ เขียวสง่า

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • น.ส.รัศมี มณีโชติมงคล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 • น.ส.ธนิษฐา สัตย์บุตร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเอกชัย ดอนคำไพร

  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์

 • นายเฉลิมชัย เขมะบาล

  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 • นายมนูญ พุ่มกล่อม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจันเป็ง จันต๊ะ

  พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร 081-076-3626

 • นางสาวธรรมรัตน์ ทองเกลี้ยง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  โทร 088-6206181

 • น.ส. สุนันทา มาลัยลอย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.กัญญาภัค ดลใจ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.พรรณี ศรีสงคราม

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.เยาวมาลย์ ขุนแก้ว

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.วารุณี กองสมัคร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.สินีนาฏ สุธรรม

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.อมรรัตน์ สีหา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.สุชาตรี ทรัพย์ศิริ

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสมบัติ

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.วีวรรณ ยาวีระ

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.สุกัญญา ปานสว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสุปราณี สิทธิจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นายเอกลักษณ์ อินทเกษร

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร 081-863-3321

 • นายบุญเพ็ชร ดีสี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภาณุวัฒน์ สิทธิไกร

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายบุญพร้อม งามสมบัติ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายนที ป้องเขต

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา