เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชลอ แสวงกิจ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

 • นายไพทูลย์ สมบูรณ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอยสมาชิกสภา

 • นางคนางค์ สารโชติ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายชวลิต สุวรรณศิริเขต

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายแดง สาธรกิจ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายวิเชียร โชคพิทักษ์สมบัติ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายอุดม ลำดวล

  รองประธานสภาเทศบาลฯ

 • นายมานพ เย็นฉ่ำ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสุทธิ กาญจนสมบัติ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายชวลิต โค้วประเสริฐ

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายบำรุง พลนารี

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายย้อน ทองใบ

  สมาชิกสภาเทศบาล

0.01s. 0.50MB