นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว
รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
081-076-3626

ออนไลน์ 274 คน

เยี่ยมชม 25,927 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"บ่อพลอยเป็นศุนย์กลางเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงานมีประสิทธิภาพ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ..."
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีในท้องถิ่น

2. ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

3. การอนุรักษ์จัดการร่วมบำรุงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างสมบูณณ์และยั่งยืน

4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. การส่งเสริมจัดระเบียบชุมชนและสังคม การป้องกันฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

6. การพัฒนาระบบสธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
เปลี่ยนภาษา