เมนูหลัก

เกี่ยวกับเทศบาล - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"บ่อพลอยเป็นศุนย์กลางเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงานมีประสิทธิภาพ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ..."พันธกิจ


1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีในท้องถิ่น
2. ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
3. การอนุรักษ์จัดการร่วมบำรุงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างสมบูณณ์และยั่งยืน
4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การส่งเสริมจัดระเบียบชุมชนและสังคม การป้องกันฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6. การพัฒนาระบบสธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
0.01s. 0.50MB