เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด 5327 พ.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตราการภายในเทศบาลตำบลบ่อพลอยเพื่อถือปฏิบัติ ในการส่งคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อพลอย15711 มี.ค. 63
การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย492 ม.ค. 63
มาตราการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2560-256216111 มิ.ย. 62
การแสดงเจตจำนงค์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ14911 มิ.ย. 62
ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13211 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB