เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทย33 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 256332 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย 62 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย 626 มิ.ย. 63
กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก918 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย20916 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 445515 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2563 (ITA 2020)1911 มิ.ย. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลอยดำเนินการตัดต้นไม้ ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย176 มิ.ย. 63
ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25631143 มิ.ย. 63
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25632129 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ข้อกำหนดการใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส (บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2021 พ.ค. 63
กิจกรรม คัดกรอง Covid-19 ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย และดำเนินการ เป็นตลาดนัดคนเดิน 3613 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัทธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 40727 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและก่อสร้างถนน ซอยเมฆโสภณ หมู่ 4 ชุมชนตากแว้งกลาง2721 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย2414 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย1914 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1914 เม.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17913 เม.ย. 63
กิจกรรม ดำเนินการออกพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19 4330 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB