เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองและการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด 1827 ม.ค. 64
ปิดตลาดสด เทศบาลตำบลบ่อพลอย 7-9 มกราคม 2564166 ม.ค. 64
ประกาศมาตรการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด –๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด186 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ่อพลอย9821 ธ.ค. 63
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓319 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ อัตตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564268 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓193 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1711 ธ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๔9023 พ.ย. 63
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีลอยกระทง 25633013 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔2927 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การงดให้บริการอาคารฟิสเนส (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓13514 ต.ค. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 6313 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔2412 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้เช่าแผงขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1708 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันลอยกระทง 2563 เทศบาลตำบลบ่อพลอย2058 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖261 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖221 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ความพร้อมของระบบจ่ายน้ำประปา โครงการอุดหนุนวางท่อขยายเขตน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 15430 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราดเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 255810221 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB