เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563783 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 2041 มิ.ย. 63
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563929 พ.ค. 63
รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด 527 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ข้อกำหนดการใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส (บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 1321 พ.ค. 63
กิจกรรม คัดกรอง Covid-19 ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย และดำเนินการ เป็นตลาดนัดคนเดิน 1513 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การ เบิกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ของธนาคาร ธกส. สาขาบ่อไร่78 พ.ค. 63
นัดประชุม ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 125 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัทธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 36127 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและก่อสร้างถนน ซอยเมฆโสภณ หมู่ 4 ชุมชนตากแว้งกลาง1921 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย3114 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย3114 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย1614 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย1714 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย1414 เม.ย. 63
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1414 เม.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15413 เม.ย. 63
กิจกรรม ดำเนินการออกพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19 3130 มี.ค. 63
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค covid -19 2826 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส.3)2923 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB