ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 7,299 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดินและข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63นัดประชุม ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
23 มี.ค. 63ประกาศเรื่องการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส.3) แชร์  
27 ม.ค. 63กำหนดหลักเกณฑ์ การขออนุญาติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำโฆษณาด้วยการปิดทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว ในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ แชร์  
25 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) แชร์  
11 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย ประจำปี 2563  แชร์  
11 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขอใบต่ออนุญาต ประจำปี 2563  แชร์  
11 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรืิ่อง การจดทะเบียนพานิชย์  แชร์  
7 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดินและข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศเทศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรััพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ให้ยื่นแบบพิมพ์และกรอกรายการในการพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562 แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2562  แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบบ่อพลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับรอบระยะเวลา 2561-2564 แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อ การจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2562 แชร์  
6 ธ.ค. 61ประกาศกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562 แชร์  
15 พ.ย. 60ประกาศกำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561 แชร์  
15 พ.ย. 60ประกาศเทศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรััพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ให้ยื่นแบบพิมพ์และกรอกรายการในการพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา