นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 40,281 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอย ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน แชร์  
28 เม.ย. 64ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แชร์  
22 เม.ย. 64ประกาศผลคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แชร์  
16 เม.ย. 64ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอย ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
8 เม.ย. 64ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน แชร์  
8 เม.ย. 64โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ จากอำเภอบ่อไร่ แนวทางปฏิบัติการดัดแปลงหรือการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม แชร์  
21 มี.ค. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบ่อพลอย  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ่อพลอย  แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตําบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ่อพลอย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  แชร์  
27 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แชร์  
21 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
3 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 60 รายการ
เปลี่ยนภาษา