ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 3,241 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบ่อพลอย  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ่อพลอย  แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตําบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ่อพลอย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  แชร์  
27 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แชร์  
21 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
3 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การงดให้บริการอาคารฟิสเนส (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
8 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้เช่าแผงขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
8 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันลอยกระทง 2563 เทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แชร์  
30 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ความพร้อมของระบบจ่ายน้ำประปา โครงการอุดหนุนวางท่อขยายเขตน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น  แชร์  
21 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราดเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แชร์  
21 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020 แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑ - ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
27 ส.ค. 63ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ
เปลี่ยนภาษา