เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2562 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 14 พฤศจิกายน 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย ประจำปี 2563 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขอใบต่ออนุญาต ประจำปี 2563 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรืิ่อง การจดทะเบียนพานิชย์ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครัวเรือนละ 1 ท่าน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตามกำหนดกทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Plotter) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เข้าพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชทาน ณ จังหวัดตราดทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB