เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาระดับอำเภอหลังโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ วิจารณ์ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออกทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2563 (ITA 2020)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลอยดำเนินการตัดต้นไม้ ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ข้อกำหนดการใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส (บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB