เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงานทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานสถิติการให้บริการ ประชาชน ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระจำปี 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบ 6 เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตรการใช้ดุลยพินิจ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กำหนดการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB