เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี งบประมาณ 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 2561ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่นทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท ในเขตจังหวัดทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
โครงสร้างการเชื่อมโยงแผนยุทรศาสตร์จังหวัดทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคารทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาตทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดินทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การขอรับเบี้ยยังชีพทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การขอต่ออายุใบอนุญาตทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคารทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB