นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 40,288 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๑ อัตรา
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศเทศบาลตําบลบ่อพลอย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทา ส
8 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยมอบของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ โควิด - 19 ที่ถูกกักตัว อยู่บ้าน
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยเทศบาลตำบลบ่อพลอย ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประชุมมอบนโยบายของผู้บริหาร กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยรายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งแรก วันที่ 29 เมษายน 2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
27 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งแรก
22 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศผลคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
21 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
21 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบ 12 เดือน
21 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา