ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 3,247 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
30 ธ.ค. 01เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
15 ก.พ. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประชาสััมพันธ์การรับลงทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ 2564
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบ่อพลอย
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ก.พ. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ่อพลอย
28 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศเทศบาลตําบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ่อพลอย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
27 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
27 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยขึ้นร่างวิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล 4 ซอย 7 (ซอยรุ่งเรือง) รหัสทางหลวง ตร.ถ.10067 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยขึ้นร่างวิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 ชุมชนบ้านตากแว้งบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10068 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาล 3 ซอย 1 แยกหลังตึกแถวป้าสยาม หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย
25 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งกลาง
7 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองและการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด
6 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยปิดตลาดสด เทศบาลตำบลบ่อพลอย 7-9 มกราคม 2564
6 ม.ค. 64เทศบาลตำบลบ่อพลอยประกาศมาตรการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด –๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
23 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ่อพลอยรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2563
21 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ่อพลอยประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ่อพลอย
9 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลบ่อพลอยกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา