เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปี 2563 ITA 2563

วันที่ 26 พ.ค. 63 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย
แชร์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้างหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

 

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดเก็บภาษี
ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
ข่าวเบี้ยยังชีพ

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A
o9 Social network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาส 4


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        - โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     เพจ Facebook เทศบาลตำบลบ่อพลอย

      Line Official เทศบาลตำบลบ่อพลอย

แบบสอบถามความพึงพอใจ  
เว็บบอร์ด


o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  

กิจการสภา
เว็บบอร์ด


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

           - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
           - มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
           - มาตรการใช้ดุลยพินิจ
           - มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
           - มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
           - หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.03s. 0.75MB