ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 7,336 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 63มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
5 มี.ค. 63มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม แชร์  
5 มี.ค. 63มาตรการใช้ดุลยพินิจ  แชร์  
5 มี.ค. 63มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ แชร์  
5 มี.ค. 63มาตราฐานความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
5 มี.ค. 63หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  แชร์  
5 มี.ค. 63มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2560-2562 แชร์  
9 พ.ค. 60ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 แชร์  
2 ม.ค. 60แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2560-2562 แชร์  
9 พ.ค. 59แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา