เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 114
แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่น112
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร112
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต412
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร511
ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน111
การขอรับเบี้ยยังชีพ313
การขอต่ออายุใบอนุญาต115
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน112
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร110
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓112
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒113
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น112
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑112
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ111
การอนุญาตก่อสร้าง111
การแจ้งถมดิน111
การแจ้งขุดดิน113
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน111
การรับชำระภาษีป้าย111

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB