เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 147
แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่น125
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร127
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต426
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร525
ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน125
การขอรับเบี้ยยังชีพ327
การขอต่ออายุใบอนุญาต129
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน128
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร124
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓127
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒129
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น127
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑127
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ126
การอนุญาตก่อสร้าง126
การแจ้งถมดิน125
การแจ้งขุดดิน127
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน125
การรับชำระภาษีป้าย125

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB