เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร123
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต423
การขอรับเบี้ยยังชีพ324
การขอต่ออายุใบอนุญาต126
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน124
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร121
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓123
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒124
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น123
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑123
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ122
การอนุญาตก่อสร้าง122
การแจ้งถมดิน122
การแจ้งขุดดิน123
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน122
การรับชำระภาษีป้าย121
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ123
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น122
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน123
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 122

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB