เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร129
แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต428
การขอรับเบี้ยยังชีพ329
การขอต่ออายุใบอนุญาต131
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน130
การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร126
การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓129
การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒131
การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น128
คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑128
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ128
การอนุญาตก่อสร้าง127
การแจ้งถมดิน127
การแจ้งขุดดิน129
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน129
การรับชำระภาษีป้าย129
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ135
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น128
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน129
การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน 129

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB