เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 106 รายการ34711 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 822 พ.ค. 62
ประกาศ กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างออกแบบโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 3) 1114 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1010 พ.ค. 62
ประกาศเชิญชวน กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อดำเนินการจ้างออกแบบโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2))826 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องการประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ครั้งที่ 2623 เม.ย. 62
ประกาศเชิญชวน กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อดำเนินการจ้างออกแบบโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 10 รายการ417 เม.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ครั้งที่ 2)623 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)514 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 8 โครงการ46 มี.ค. 62
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ425 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2618 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)55 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid411 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)430 ต.ค. 61
ประกาศเชิญชวน กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ422 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล และฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล บริเวณซอยหลังบ้านพักครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯ หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)516 ส.ค. 61
ประกวดเชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ โครงการจ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรลพร้อมป้ายสะท้อนแสง โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณสะพานคลองอ้ายเผือก414 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)512 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
2.95s. 0.75MB