เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย (พ.ศ.2560 – 2563)129
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561126
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561129
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564132
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี 131
แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2560-2562134
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564131

ลำดับที่ 21-27 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB