Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลังปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ    47,665,663.00          บาท
รายรับ                                                                                                126,332,109.14         บาท  
หมวดภาษีอากร                                                                                    40,306,878.19          บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม                                                                                944,452.30              บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                       1,564,611.22           บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                            0.00                      บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                            856,158.00              บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                           30,183,506.00         บาท  
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                      3,880,000.00           บาท  
หมวดเงินกู้                                                                                             0.00                        บาท  
หมวดรายรับอื่นๆ                                                                                  1,542,622.00             บาท  
หมวดบัญชีเงินสะสม                                                                             47,053,881.43          บาท
รายจ่าย                                                                                             76,744,849.66            บาท  
หมวดรายจ่ายงบกลาง                                                                           15,697,865.72          บาท  
หมวดรายจ่ายประจำ                                                                              39,498,400.53          บาท  
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน                                                                    21,548,583.41         บาท

 
 

Responsive image