Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางบริหารงานตามวิสัยทัศน์ “บ่อพลอยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
โดยมีนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย ๘ ด้าน ดังต่อไปนี้

           ๑. ด้านเศรษฐกิจ
           พัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของอำเภอบ่อไร่ โดยการพัฒนาแหล่งค้าขาย  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆเช่น ด้านการเกษตร ด้านการจักรสาน ด้านช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น เป็นการสร้างงานให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพตามความต้องการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นจัดงานตำนานทับทิมสยาม จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาตามเส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอบ่อไร่ เป็นต้น เป็นการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
           ๒. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
           ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย โดยการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุสื่อการเรียนการสอน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การสอนเสริมภาษาต่างๆ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ครอบครัวยากไร้ โดยจัดทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ฯลฯ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมในวันต่างๆ เช่นแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง งานปีใหม่ การจัดงานส่งกรานต์ โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน และโครงการอุปสมบทนาคหมู่ ฯลฯ เป็นต้น

          ๓. ด้านคุณภาพชีวิต
           ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยระบบหลักประกันสุขภาพ จัดสวัสดิการชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก และกิจการกลุ่มสตรี จัดหาให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยการจัดหาพื้นที่ให้เช่าสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ส่วนที่๙ มาตรา๕๕) และตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของทางเทศบาลฯ จัดสร้างและบำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย
              ๔. ด้านการคมนาคม                                  
           สร้างและปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามความเหมาะสม  สะพาน คูคลอง หนองบึง และลำรางสาธารณะให้ใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการคมนาคม
           ๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
           ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนการจัดระเบียบจราจร การจัดเวรยามในชุมชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ต่างๆเพื่อให้ประชานในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุข
           ๖. ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
           สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตน้ำประปา เจาะบ่อน้ำตื่น เจาะบ่อน้ำบาดาล ประปาชุมชน ฝายน้ำล้น ฝายแม้ว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง รวมถึงน้ำใช้เพื่อการเกษตร พัฒนาระบบการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet, Wi-Fi และระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย และประสานงานกับหน่วยงานวิสากิจทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
           ๗. ด้านสิ่งแวดล้อม
           สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย รักษาความสะอาด การบำบัดน้ำเสีย และบริหารจัดการเรื่องการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน และอย่างถูกวิธี  ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเปรียบเสมือนปอดของประชาชนในชุมชน
             . ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
           บริหารองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม,หลักนิติธรรม,หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้,หลักความมีส่วนร่วมของประชาชนและคนในองค์กร,หลักความรับผิดชอบต่องานและการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว เช่นการบริการแบบ (One Stop Service) เจ้าหน้าที่ต้องบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดยประชาชนต้องถูกเสมอ, หลักความคุ้มค่า และจัดระบบความคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
Responsive image