Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน


ลำดับ สำนักงาน
ก.พ.ร.
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ชื่อกระบวนงาน
ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
1 กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการยื่นขอและอนุมัติสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ /บำเหน็จพิเศษ
3กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
4กระทรวงการคลังกรมศุลกากรการตรวจค้นเอกสาร ณ สถานประกอบการ
5กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
8กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
10กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของผู้ประกอบการไทย
11กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
12กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศทำการบินแบบไม่ประจำตามสิทธิในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ(การบินเช่าเหมาลำรายเที่ยว/เป็นห้วงเวลา หรือ การบินเครื่องเปล่า หรือ การบินนำส่ง หรือ การบินทดสอบ/ฝึกบิน/เปลี่ยนฐาน หรือการบินทิ้งร่ม
13กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสัญชาติไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
14กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการขอจดทะเบียนสถานที่รับรวบรวมสิ่งของเพื่อส่งโดยทางไปรษณีย์
15กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการขออนุญาตรับเป็นผู้จำหน่ายตราไปรษณียากร
16กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
18กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
19กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
20กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
21กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
22กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
23กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
24กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
25กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
26กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
27กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
28กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
29กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
30กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
32กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
33กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
34กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
35กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
36กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
37กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
38กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
39กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
40กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
41กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่
42กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")
43กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
44กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
45กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
46กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
47กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
48กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
49กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
50กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
51กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว
52กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
53กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
54กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
55กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
56กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
57กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
58กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเลขที่บ้าน
59กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
60กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
61กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
62กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
63กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อรอง
64กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
65กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
66กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
67กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
68กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อสกุล
69กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
70กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
71กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
72กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
73กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
74กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
75กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)
76กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น
77กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
78กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
79กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
80กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง)
81กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
82กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
83กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
84กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
85กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
86กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
87กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
88กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
89กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
90กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
91กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
92กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
93กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
94กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
95กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง
Responsive image