Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
     "บ่อพลอยเป็นศุนย์กลางเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงานมีประสิทธิภาพ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ..." 


พันธกิจ
     1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีในท้องถิ่น
     2. ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
     3. การอนุรักษ์จัดการร่วมบำรุงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างสมบูณณ์และยั่งยืน
     4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
     5. การส่งเสริมจัดระเบียบชุมชนและสังคม การป้องกันฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
     6. การพัฒนาระบบสธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

Responsive image