Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
         
1 ถนน
         
    ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ความยาวประมาณ 19.36 กิโลเมตร  
    ถนนคอนกรีต จำนวน 37 สาย ความยาวประมาณ 17.081 กิโลเมตร  
    ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย ความยาวประมาณ 18.372 กิโลเมตร  

2 สะพาน         
    สะพานคอนกรีต จำนวน 7 แห่ง     

3 แหล่งน้ำ         
    ห้วย/หนอง/คลอง/บึง จำนวน 3 แห่ง     
    อ่างเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง     
    บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง     
    บ่อบาดาลเอกชน จำนวน 9 แห่ง     
    บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
    อื่นๆ (สระน้ำ) จำนวน 7 แห่ง     

4 การโทรคมนาคม/สื่อสาร         
    บ้านที่มีโทรศัพท์ จำนวน 470 หลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ 9.05    
    โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 48 แห่ง     
    ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง     
    เคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในพื้นที่คลอบคลุมพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 100         
    ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง     
    สถานที่บริการอินเตอร์เนต จำนวน 11 แห่ง    
    การได้รับการบริการเสียงไร้สายคลอบคลุม ทั้ง 9 ชุมชน         

5 ประปา         
    ผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 850 ครัวเรือน    
    แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง    
    หน่วยงานที่ดำเนินกิจการในพื้นที่คือ สำนักงานประปา จังหวัดตราด           
    สามารถผลิตน้ำประปาได้ 700 ลบ.ม./วัน จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้ 500 ลบ.ม./วัน         

6 ไฟฟ้า         
    ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,522 ครัวเรือน   
    ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 522 จุด   
    ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
    ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่

7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)          
    ข้าราชการ จำนวน 1 คน  
    ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  
    พนักงานจ้าง จำนวน 22 คน  
    อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 212 คน  
    รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน  
    รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน  
    รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน  
    รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

Responsive image