Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

- ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่
ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ว่างงาน อื่นๆ(รับราชการ/
ค้าขาย/นักเรียน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) 28.08 - 57.43 6.64 7.85
คิดเป็นจำนวนราย 2,592 - 5,303 613 725

- จำนวนพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
ลำดับที่ ประเภทพืชที่ปลูก จำนวนพื้นที่ปลูก/ไร่
1 เงาะ 204
2 ปาล์ม 1113
3 ไม้กฤษณา 371
4 ทุเรียน 180
5 ยางพารา 785

- โรงฆ่าสัตว์  จำนวน 1 แห่ง

- การพาณิชกรรมและบริการ         
     สถานีน้ำมัน / ปั้ม จำนวน 2 แห่ง    
     สถานีน้ำมัน / ปั้มหลอด จำนวน 4 แห่ง    
     ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง 

- สถานประกอบการ         
     สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ จำนวน 42 แห่ง 
     สถานบริการตาม พ.ร.บ.การสาธรณสุขฯ จำนวน 3 แห่ง 
     โรงแรม จำนวน 3 แห่ง 
     ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง

Responsive image