Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

1.ข้อมูลศาสนสถาน        
   วัด จำนวน 4 แห่ง
   เมรุเผาศพ จำนวน 4 แห่ง

2.ผู้นับถือศาสนา        
   ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด
   ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด
   ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด

3.สถานศึกษา        
   สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
   สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
   สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2  แห่ง

5.ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน        
   สวนสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง    
   ห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 แห่ง

6.สถานบริการสาธารณสุข        
   โรงพยาบาล/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
   ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
   คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
   ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง

7.มีการจัดตั้งโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการประชาชน 
    มีผู้เข้ามารับบริการเฉลี่ย 306 คน / ปี

Responsive image