Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง 
     ด้วยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลตำบลบ่อพลอยเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ 7.556 ตร.กม. คลอบคลุมพื้นที่รวม 5 หมู่บ้านของตำบลบ่อพลอย พื้นที่เต็มหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน และพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน ดังนี้ 
บ้านบ่อไร่
บ้านตากแว้ง
บ้านตากแว้งล่าง
บ้านจัดสรร
บ้านคลองยอ
หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย (บางส่วน)
หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลอย (บางส่วน)
หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อพลอย (เต็มพื้นที่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 2 บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
หมู่ที่ 5 บ้านตางาม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองกุ่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
หมู่ที่ 1 บ้านมะนาว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ประชากร
บ้าน / หมู่   จำนวนประชากร ( คน ) รวมทั้งหมด จำนวนครัวเรือน
          ชาย หญิง ( คน ) ( ครัวเรือน )
บ้านบ่อไร่     หมู่ที่ 3  1,868 1,876 3,744 2,618
บ้านตากแว้ง       หมู่ที่ 4  975 923 1,898 759
บ้านตากแว้งล่าง      หมู่ที่ 7  377 379 756 334
บ้านจัดสรร      หมู่ที่ 9  584 566 1,150 524
บ้านคลองยอ,บ้านใหม่พัฒน หมู่ที่ 10  882 803 1,685 1,029
  รวมทั้งหมด 4,686 4,547  9,233 5,264


จำนวนพื้นที่และลักษณะการใช้งาน
1. พื้นที่พักอาศัย
2. พื้นที่พาณิชยกรรม
3. พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
4. สวนสาธารณะ/นันทนาการ
5. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
6. พื้นที่ว่าง/พื้นที่สาธารณะ
7. พื้นที่เกษตรกรรม
จำนวน 371 ไร่
จำนวน 20 ไร่
จำนวน 137 ไร่
จำนวน 15 ไร่
จำนวน 132 ไร่ 2 งาน
จำนวน 182 ไร่
จำนวน  2,653 ไร่

Responsive image