เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตราการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2560-2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
มาตราฐานการให้บริการทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
สถานะการคลังปีงบประมาณ 2561ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2561 (LPA)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนอัตรากำลัง 3 ปีทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 1ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาบุคลากรทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอยสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย (พ.ศ.2561 – 2565)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.75MB